Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή - ΒΙΤΑΔ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η διατμηματική έρευνα του ΚΡΗΠΙΣ-ΒΙΤΑΔ υποστηρίζεται από τα παρακάτω ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας:

 • Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)
 • Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
 • Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ)
 • Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)
 • Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)

Ιστοσελίδα: http://www.imbb.forth.gr/

Κύρια Δραστηριότητα Ινστιτούτου

Βασική Έρευνα

Λοιπές Δραστηριότητες Ινστιτούτου

Βιομηχανική / Εφαρμοσμένη Έρευνα
Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών
Παραγωγή και πώληση προϊόντων Μοριακής Βιολογίας

Υποδομές Ινστιτούτου

Το ΙΜΒΒ έχει έδρα το Ηράκλειο (Κρήτη), με το Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας στα Ιωάννινα (Ήπειρος).

Aνθρώπινο Δυναμικό
 • 9 Ερευνητές, 5 ΕΛΕ, 19 Συνεργαζόμενοι Ερευνητές-Μέλη ΔΕΠ, 35 Επιστημονικό Προσωπικό, 12 Τεχνικοί, 117 Μεταπτυχιακοί / Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές (20 Μεταπτυχιακοί Master, 28 Διδακτορικοί, 4 Διδακτορικός Marie Curie, 64 Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες και Ερευνητές)
 • 7 Διοικητικοί, 6 άτομα Υποστήριξης και Καθαριότητας
Υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμός
 • Κύτταρα και Ζώα: Ζωοτροφείο, Γονιδιακή Στόχευση, Κυτταροκαλλιέργειες, Εντομοτροφείο, Ιστολογία, Κυτταρόμετρα Ροής, Ηλεκτροφυσιολογία
 • Απεικονιστικά Συστήματα: Οπτική Απεικόνιση, Μικροσκοπία, Πολυφωτονική Συνεστιακή Μικροσκοπία
 • Υπηρεσίες Μοριακής Βιολογίας: Αλληλούχιση DNA, MINOTECH-Προϊόντα Βιοτεχνολογίας, Μικροχημεία
 • Πόροι Βιοπληροφορικής: SSC Profiler – Πρόβλεψη mi-croRNAs, Anobase-VectorBase
 • Μακρομόρια: Κρυσταλλογραφία Πρωτεϊνών, Μακρομοριακή Ανάλυση, Βιοφυσική Ανάλυση, Βιοαισθητήρες, Ζύμωση Μεγάλης Κλίμακας, Καθαρισμός Πρωτεϊνών
 • Μεταγονιδιωματικές Τεχνολογίες: Αλληλούχηση DNA νέας γενιάς, Μεταγραφωματική, Πρωτεϊνωματική
Υποστήριξη Εγκαταστάσεων

Τμήμα Παραγγελιών και Αποθήκη, Διαχείριση Έργων, Φωτογράφιση και Υποστήριξη Ιστοσελίδων, Μικροηλεκτρονική, Υπηρεσίες Καθαριότητας, Υπολογιστές και Δίκτυα, Αίθουσες Διαλέξεων

Συνεργασίες του Ινστιτούτου με ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς

Από την ίδρυσή του, το ΙΜΒΒ, έχει συμμετάσχει σε πάνω από 500 Ερευνητικά προγράμματα και έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως εκ των οποίων έχει διαχειριστεί ένα σύνολο πάνω από 120 έργα.

Το Ινστιτούτο επίσης έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες (Bayer, Pfizer)

Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)

Ιστοσελίδα: http://www.ics.forth.gr/

Κύρια Δραστηριότητα Ινστιτούτου

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής διεξάγει υψηλής στάθμης βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε όλο το φάσμα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το ΙΠ-ΙΤΕ είναι οργανωμένο σε Εργαστήρια τα οποία είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, και διαθέτουν άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Τα εργαστήρια δραστηριοποιούνται ερευνητικά στους ακόλουθους τομείς: Υπολογιστική Βιο-Ιατρική, Βιο-Πληροφορική, Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI, Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα, Κυβερνοασφάλεια, Επιστήμη των Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα και Πολιτισμική Πληροφορική, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή, Καθολική Πρόσβαση και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Επεξεργασία Σήματος, Διάχυτη Νοημοσύνη.

Λοιπές Δραστηριότητες Ινστιτούτου

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής έχει αναπτύξει ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για το χώρο της υγείας· ξεκίνησαν να λειτουργούν πιλοτικά, αρχικά σε περιφερειακό επίπεδο στην Κρήτη, και στη συνέχεια από το 1998 επεκτάθηκαν και λειτουργούν παραγωγικά σε πολλές μονάδες υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Το «Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας», το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη και αξιοποίηση λογισμικού για το χώρο της Υγείας, παρέχει ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τους φορείς υγείας.

Επίσης, το ΙΠ-ΙΤΕ παρέχει υπηρεσίες προς το ευρύ κοινό μέσω των διαφόρων τμημάτων του, όπως (i) η υπηρεσία χορήγησης και διαχείρισης των ονομάτων με κατάληξη “.gr” και “.ελ”στον ελληνικό διαδικτυακό χώρο, (ii) η εκπαίδευση και κατάρτιση σε τεχνολογίες αιχμής, (iii) η άμεση επέμβαση σε έκτακτα περιστατικά ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων μέσω του διεθνώς διαπιστευμένου Τμήματoς FORTHcert (FORTH Computer Emergency Response Team), (iv) η συμμετοχή στην ανάπτυξη και λειτουργία της ελληνικής Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για Παράνομο Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο Safeline, (v) οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από πομπούς ραδιοκυμάτων και δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχο της ασφαλούς έκθεσης των πολιτών σε αυτήν, (vi) η εγκατάσταση και υποστήριξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας σε φορείς υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών), (vii) η εγκατάσταση και υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων σε φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Για τις υπηρεσίες αυτές, όπως και για τις ερευνητικές και αναπτυξιακές του δραστηριότητες, το ΙΠ-ΙΤΕ ακολουθεί το Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000, για το οποίο είναι πιστοποιημένο από το 2008, καθώς και το πρότυπο ISO 27001 για το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας .

Υποδομές Ινστιτούτου

Aνθρώπινο Δυναμικό
 • 18 Ερευνητές, 29 Συνεργαζόμενοι Ερευνητές – Μέλη ΔΕΠ, 64 μέλη μόνιμου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, 169 μέλη έκτακτου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, 147 (προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί / διδακτορικοί / μεταδιδακτορικοί) υπότροφοι.
Υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμός

Το Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων του ΙΠ-ΙΤΕ παρέχει υποστήριξη στη διαδικασία οργάνωσης των ΤΠΕ, τη βέλτιστη αξιοποίηση τεχνολογικών υποδομών, τη διαχείριση υφιστάμενων αποτελεσματικών συστημάτων ΤΠΕ, και την ανάπτυξη νέων ενεργών υποστηρικτικών υπηρεσιών ΤΠΕ. Το Τμήμα επίσης αναπτύσσει διοικητικές εφαρμογές, προσφέρει υπηρεσίες δικτύωσης και τηλεπικοινωνιών, τεχνικές υπηρεσίες καθώς και υποστήριξη στους τελικούς χρήστες. Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή προσφέρει υπηρεσίες δεδομένων, φωνής και εικόνας σε περισσότερους από 1000 χρήστες. Παρέχει κοινή πρόσβαση σε περισσότερους από 120 εξυπηρετητές και πάνω από 2 terabytes δικτυωμένης μνήμης σκληρού δίσκου. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από 10 μέλη που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε 24ωρη βάση.

Το Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του δικτύου του ΙΠ-ΙΤΕ. Το τμήμα επίσης διεξάγει σχεδιασμό, ανάλυση και ανάπτυξη υπηρεσιών για την δικτυακή και συστηματική υποδομή των ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου, και έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτύου HYGEIAnet.

Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ένας κορμός δικτύου των 10 Gigabit με πάνω από 1200 σταθμούς εργασίας και διακομιστές. Το Τμήμα προσφέρει ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων φωνητική, βίντεο, και ασύρματη πρόσβαση.

Το ΙΠ-ΙΤΕ διαθέτει μια ερευνητική υποδομή Διάχυτης Νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας για την έρευνα και ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών και την εφαρμογή τους σε καθημερινά περιβάλλοντα. Η Εγκατάσταση αυτή στεγάζεται σε ένα νέο κτίριο, συνολικής έκτασης 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Η υποδομή περιλαμβάνει «χώρους προσομοίωσης» που λειτουργούν αφενός ως πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία σεναρίων αξιοποίησης τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης και σχετικών εφαρμογών, και αφετέρου ως πεδία εφαρμογής για την ενσωμάτωση, μελέτη και αξιολόγηση των επιμέρους τεχνολογιών σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα.

Συνεργασίες του Ινστιτούτου με ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς

Το ΙΠ-ΙΤΕ αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στο ERCIM, έναν Ευρωπαϊκό οργανισμό τον οποίο απαρτίζουν τα σημαντικότερα ερευνητικά / ακαδημαϊκά κέντρα του χώρου της Πληροφορικής και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, που αποσκοπεί στην προώθηση της Ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης.

Το ΙΠ-ΙΤΕ φιλοξενεί το Ελληνικό Γραφείο του W3C (World Wide Web Consortium), μιας διεθνούς κοινοπραξίας με στόχο τον καθορισμό των κατευθύνσεων, του λογισμικού και των εργαλείων για την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού.

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ)

Ιστοσελίδα: http://www.iacm.forth.gr/

Κύρια Δραστηριότητα Ινστιτούτου

Βασική Έρευνα. H κύρια δραστηριότητα του ΙΥΜ είναι η διεξαγωγή Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά και σε συναφείς περιοχές. Ειδικότερα, οι στόχοι του ΙΥΜ είναι:

 • Η διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας σε επιλεγμένες περιοχές των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
 • Η συμμετοχή του σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμ-ματα, με σκοπό την ανάπτυξη και την εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων και εργαλείων για την μοντελοποίηση και επίλυση σύνθετων και πολύπλοκων προβλημάτων στις επιστήμες και στην τεχνολογία.
 • Η ανάπτυξη μαθηματικών και υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων με σκοπό την εφαρμογή τους στην παροχή υ-πηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Η εκπαίδευση και κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών στις περιοχές των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.
Λοιπές Δραστηριότητες Ινστιτούτου

Βιομηχανική / Εφαρμοσμένη Έρευνα

Οι ερευνητικές ομάδες του ΙΥΜ δραστηριοποιούνται στις εξής επιστημονικές περιοχές:

 • Προβλήματα κυματικής διάδοσης, με έμφαση στη θαλάσσια ακουστική
 • Υπολογιστικές και μαθηματικές μέθοδοι σε σύνθετα συστήματα.
 • Αριθμητικές μέθοδοι και επιστημονικοί υπολογισμοί στη μηχανική των ρευστών με έμφαση στην βιορευστοδυναμική και την ακτομηχανική.
 • Μαθηματική μοντελοποίηση, αριθμητικές μέθοδοι και πειράματα στις νευροεπιστήμες.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εργαλείων και μεθόδων στην γεωπληροφορική, την περιφερειακή ανάλυση και τη δορυφορική τηλεπισκόπηση.
 • Εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση. Επίδραση νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες μάθησης.
Υποδομές Ινστιτούτου

Το τακτικό προσωπικό του ΙΥΜ περιλαμβάνει 9 ερευνητές, 2 ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, 6 ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες και 2 διοικητικούς υπαλλήλους. Στο ανθρώπινο δυναμικό του ΙΥΜ συγκαταλέγονται επίσης 21 συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ, 2 Marie Curie fellows, 17 μεταδιδακτορικοί, 10 μεταπτυχιακοί και 2 προπτυχιακοί υπότροφοι, και 12 ειδικοί τεχνικοί επιστήμονες ορισμένου χρόνου.

Η υπολογιστική και εργαστηριακή υποδομή του ΙΥΜ, εκτός από σύγχρονα συστήματα υπολογιστών και εξειδικευμένα περιφερειακά όργανα υποστήριξης περιλαμβάνει ακόμα:

 • Εργαστήριο υποβρύχιων ακουστικών μετρήσεων εξοπλισμένο με δεξαμενή δοκιμών και σειρά οργάνων (συστοιχίες υδροφώνων, ακουστική πηγή, κάρτες καταγραφών, κυματογεννήτρια, κ.α.)
 • Επίγειο δορυφορικό σταθμό με δυνατότητα λήψης σε πραγματικό χρόνο, παρουσίασης και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων υψηλής ευκρίνειας από σειρά δορυφόρων
 • Σεισμολογικό σταθμό συνδεδεμένο με το Εθνικό Σεισμο-λογικό Δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
 • Σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό για πειραματική έρευνα στις Νευροεπιστήμες

Συνεργασίες του Ινστιτούτου με ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς

Μεγάλο μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΙΥΜ χρηματοδοτείται από εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Το ΙΥΜ έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγράμματα και έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με πολλούς ερευνητικούς φορείς στην Ευρώπη, ΗΠΑ, και άλλες χώρες. Οι εντός Ελλάδος συνεργασίες του ΙΥΜ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Αιγαίου, ΑΠΘ και ΕΚΠΑ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΕΜΠ, το ΕΛΚΕΘΕ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, την Περιφέρεια Κρήτης κα. Οι εκτός Ελλάδος συνεργασίες περιλαμβάνουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, διεθνείς οργανισμούς αλλά και εταιρείες.

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)

Ιστοσελίδα: http://www.iesl.forth.gr//

Κύρια Δραστηριότητα Ινστιτούτου

Βασική Έρευνα

Λοιπές Δραστηριότητες Ινστιτούτου

Βιομηχανική / Εφαρμοσμένη Έρευνα

Υποδομές Ινστιτούτου

Aνθρώπινο Δυναμικό
 • 23 Ερευνητές και 1 ομότιμος ερευνητής, 8 ΕΛΕ, 34 Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ εν ενεργεία και συνεργαζόμενοι ομότιμοι καθηγητές
 • 54 Επιστημονικό – Τεχνικό – Διοικητικό Προσωπικό (ΕΤΔΠ)
 • 61 μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί υπότροφοι
 • 45 μεταδιδακτορικοί συνεργάτες
Υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμός
 • Εργαστηριακά συστήματα λέιζερ με διάφορες τεχνικές παραμέτρους που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
 • Πρότυπα φορητά συστήματα φασματοσκοπίας λέιζερ (LIBS, Raman), ολογραφικής συμβολομετρίας, φασματικής απεικόνισης και καθαρισμού.
 • Εργαστηριακά συστήματα και σταθμοί εργασίας απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας με χρήση διαφόρων τεχνικών (μη-γραμμική, οπτοακουστική, συνενστιακή μικροσκοπία κ.α.)
 • Εργαστήρια σύνθεσης υλικών (χαλαρών και σκληρών)
 • Εργαστήρια ανάπτυξης υλικών μικρο- και νανο-ηλεκτρονικής
 • Βάσεις δεδομένων και πρότυπα δείγματα για την μελέτη υλικών
Υποστήριξη Εγκαταστάσεων

Εργαστηριακές υποδομές για την ανάλυση/μελέτη υλικών (περιθλασίμετρα ακτίνων-Χ, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης εκπομπής πεδίου (FE-SEM) εξοπλισμένο με μονάδα EDS, Προφιλόμετρο, Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης, Φασματόμετρα Raman, FTIR και UV-Vis, Φασματόμετρο Φθορισμομετρίας και φωτοφωταύγειας, Δυναμική σκέδαση φωτός, Ρεόμετρα, Σύστημα μέτρησης επιφανειακής τάσης και γωνίας επαφής, συστήματα θερμικής και θερμοσταθμικής ανάλυσης, συστήματα ηλεκτρικών μετρήσεων, κλπ.). Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις συγχρότρου, νετρονίων και μιονίων, σε σύστημα SQUID, σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (TEM).

Συνεργασίες του Ινστιτούτου με ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς

Στο ΙΗΔΛ διεξάγεται πρωτοποριακή διεθνώς βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα που εστιάζεται σε δύο κύριες θεματικές κατευθύνσεις: Επιστήμη Laser και Φωτονικής, και Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών και Διατάξεων. Ερευνητές του ΙΗΔΛ έχουν κερδίσει σημαντική χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων κυρίως από την ΕΕ αλλά και από εθνικούς πόρους και τρίτες πηγές, καλλιεργώντας επιστημονικές συνεργασίες με διακεκριμένες ερευνητικές ομάδες διεθνώς αλλά και με τη βιομηχανία.

Το ΙΗΔΛ λειτουργεί από το 1990 ως Ευρωπαϊκή Υποδομή Λέιζερ (μέλος του δικτύου LaserLab Europe, https://www.laserlab-europe.eu/) ενώ από το 2011 αποτελεί και Ευρωπαϊκή Υποδομή στον τομέα της Επιστήμης Πολυμερών (https://eusmi-h2020.eu/), όπως επίσης και στην Ευρωπαϊκή Υποδομή Πολιτιστικής Κληρονομιάς IPERION-CH (http://www.iperionch.eu/) και στην Ευρωπαϊκή Υποδομή Νανοτεχνολογίας NFFA (https://www.nffa.eu/).

Ειδικότερα, το ΙΗΔΛ διατηρεί πάγιες διεθνείς συνεργασίες με έναν πολύ μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και μικρών και μεγάλων Εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Έτσι, έχουν υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας με πολλά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (π.χ., Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Laser Zentrum Hannover e.V. (Hannover, National Nanotechnology Laboratory of the University of Lecce, Engineering Research Center for Particle Science and Technology, University of Florida, κ.ά.). Επί πλέον, σημαντική είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνολογίας / τεχνογνωσίας από το ΙΗΔΛ προς διάφορες Εταιρείες (π.χ., L’OREAL S.A., MEDCOM GmbH, NOVARTIS, POLIMERI EUROPA, TOKYO INSTRUMENTS, SAPPORO SYSTEM BRAIN Y.K. κ.ά., αλλά και συνεργασίες σε διμερή βάση για ερευνητικούς σκοπούς με πάνω από 300 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως και συνεργασίες σε διμερές επίπεδο για ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και στα πλαίσια Ερευνητικών Έργων με περίπου εκατό ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες.

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)

Ιστοσελίδα: http://www.iceht.forth.gr/

Κύρια Δραστηριότητα Ινστιτούτου

Βασική Έρευνα

Λοιπές Δραστηριότητες Ινστιτούτου

Βιομηχανική / Εφαρμοσμένη Έρευνα

Υποδομές Ινστιτούτου

Οι δραστηριότητες Ε&Α του Ινστιτούτου κατευθύνονται κατά μήκος τριών κύριων Περιοχών Έρευνας (ΠΕ):

Νανοτεχνολογία / Υλικά , Ενέργεια / Περιβάλλον και Βιοεπιστήμες / Βιοτεχνολογία. Οι ΠΕ υποστηρίζονται από τις ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου, οι οποίες διαθέτουν προηγμένη τεχνογνωσία σε επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία αιχμής. Επίσης, παρέχει ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών (ενόργανη χημική και φυσικοχημική ανάλυση, έλεγχο ποιότητας, μηχανουργείο-ηλεκτροτεχνείο, κλπ.).

Τα στελέχη και οι συνεργάτες του ΙΕΧΜΗ είναι περίπου 120. Από αυτούς, 11 είναι Ερευνητές (σε οργανικές θέσεις), 20 είναι συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμ. Χημικών Μηχανικών, Γενικό Τμήμα, Τμ. Χημείας, Τμ. Φυσικής, και Τμ. Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας), 13 είναι Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες, 1 είναι Συνεργαζόμενος Επιστήμονας, 8 τεχνικοί, 10 διοικητικά στελέχη και γραμματείς, ενώ περίπου 50 είναι Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι.

Το ΙΕΧΜΗ διαθέτει υψηλής ποιότητας επιστημονικό εξοπλισμό μοναδικό στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος ενώ μερικές από τις τεχνικές είναι μοναδικές στον Ελλαδικό χώρο. Η επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στο ΙΕΧΜΗ έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στους βιομηχανικούς συνεταίρους του όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Ο εξοπλισμός υποστηρίζεται από το άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΧΜΗ και ενδεικτικά περιλαμβάνει: XPS, AES, UPS, EELS, Kelvin probe, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) εξοπλισμένο με μονάδα EDS, ανιχνευτή EBSD, Προφιλόμετρο, Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης, Φασματόμετρα Raman, Micro Raman, FTIR, περιθλασίμετρα ακτίνων Χ (Bruker Expert), Φασματόμετρο Brillouin , και συχέτισης φωτονίων (Photon Correlation) φασματόμετρο UV-Vis-NIR, Thermal Camera, Ρεόμετρα, Φασματόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη, Αναλυτή φυσιορρόφησης και χημειορρόφησης, ποροσιμετρία Hg και Ν2 κτλ.

Συνεργασίες του Ινστιτούτου με ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς

Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με μια σειρά βιομηχανικών επιχειρήσεων και οργανισμών προσφέροντάς τους υποστήριξη σε έρευνα και τεχνολογία και έλεγχο ποιότητας.

Κατά την τρέχουσα περίοδο το ΙΕΧΜΗ διεξάγει περίπου 40 έργα Ε&Α σε συνεργασία με δεκάδες βιομηχανικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια καθώς και ερευνητικούς οργανισμούς (ΑΕΙ και ΕΙ) από την Ελλάδα, την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία κλπ. Αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράμματα, καθώς και κατευθείαν από βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής ανάπτυξης
ΕΣΠΑ ανάπτυξη εργασία αλληλεγγύη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΔείτε το poster του έργου